top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Eva Dina – Holistic Beauty Therapy en een cliënt waarop Eva Dina – Holistic Beauty Therapy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de genoemde partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
1. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een cliënt geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
3.Eva Dina – Holistic Beauty Therapy zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
4. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

5. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de cliënt voordat de overeenkomst tot stand komt.

3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Eva Dina – Holistic Beauty Therapy.

2. Het annuleren van een afspraak kan telefonisch, per WhatsApp of per mail op het daarvoor bekende telefoonnummer of emailadres.
3. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Eva Dina – Holistic Beauty Therapy het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Reeds vooruitbetaalde afspraken die tijdig worden geannuleerd, zullen door Eva Dina - Holistic Beauty Therapy worden gerestitueerd. 

4. Indien client de afspraak verplaatst naar een nieuwe datum zal Eva Dina – Holistic Beauty Therapy het bedrag niet in rekening brengen. 
5. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Eva Dina – Holistic Beauty Therapy de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt berekenen.
6. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Eva Dina – Holistic Beauty Therapy de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt berekenen.
7. Eva Dina Holistic Beauty Therapy moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
8. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet Eva Dina – Holistic Beauty Therapy vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Eva Dina – Holistic Beauty Therapy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand.
3. Eva Dina - Holistic Beauty Therapy behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. Eva Dina - Holistic Beauty Therapy zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
Lees ook het Privacybeleid voor verdere toelichting. 

5. Betaling
1. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten op de website.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen of aanbiedingen. 
5. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per mobiele pintransactie te voldoen.

6. Afspraken die online zijn geboekt kunnen vooraf worden voldaan via online iDeal betaling bij het bevestigen van de afspraak.

7. Producten in de webshop dienen online te worden betaald, of binnen een termijn van 14 dagen via Klarna. 
8. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

6. Aansprakelijkheid
1. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Eva Dina – Holistic Beauty Therapy is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. .
2. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

3. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.

7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Eva Dina – Holistic Beauty Therapy.
2. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy dient binnen vijf werkdagen adequaat en schriftelijk antwoord te geven, en zal eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk herstellen binnen redelijk termijn.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Eva Dina – Holistic Beauty Therapy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. De behandeling zal in dit geval door Eva Dina – Holistic Beauty Therapy gerestitueerd worden.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Eva Dina – Holistic Beauty Therapy het aankoopbedrag van de producten vergoeden.
5. Indien Eva Dina – Holistic Beauty Therapy en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie
1. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de producten.
2. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt het product of producten heeft geopend. In dit geval geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Eva Dina - Holistic Beauty Therapy, doch binnen twee weken (14 dagen).


9. Geheimhouding
1. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Eva Dina – Holistic Beauty Therapy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Beschadiging en/of diefstal
1. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt.
2. Eva Dina – Holistic Beauty Therapy meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. 
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Eva Dina – Holistic Beauty Therapy het recht de cliënt te verzoeken de salon te verlaten en de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

12. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Eva Dina – Holistic Beauty Therapy en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 

bottom of page